بیمارستان ابن سینا . با تعیین وقت قبلی و پذیرش اورژانس

   شنبه ها    شب      21  الی  23
  دوشنبه ها    شب      21  الی  23
  چهارشنبه ها    صبح      10  الی  12
  چهارشنبه ها    شب      21  الی  23

 

 

 

درمانگاه شبانه روزی امام رضا (ع) شاداباد

    یکشنبه ها    صبح      12  الی  1 بعد از ظهر
    سه شنبه ها    صبح      12  الی  1  بعد از ظهر

 

 

 

بیمارستان پیامبران

فقط بیماران بستری

 مشاوره و ای سی یو نوزادان و کودکان